Анкети

Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Административен съд Шумен
 АД-122-2011 Array Печат Array
Понеделник, 29 Август 2011 10:04

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

  № 421 - 27.07.2011 г. , град Шумен

          Административен съд – гр.Шумен, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди и единадесета година, в състав: 

                                                Административен съдия: Сн. Чолакова 

като разгледа докладваното от съдията АД № 122 по описа за 2011 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е образувано по жалба от Държавна агенция „Държавен резерв и военно-временни запаси”, гр.София (ДА”ДРВВЗ”, гр.София), срещу Протокол с рег.№ 336/30.03.2011г., издаден от инспектор Й. М.П. и инспектор Л. З. Л. – инструктори „ДПК и ПД” при Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр.Шумен (РС”ПБЗН”, гр.Шумен), в частта му досежно дадените на основание чл.91б, ал.1,т.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) разпореждания по точки 1, 2 и 3. В жалбата се излагат доводи за невъзможност за изпълнение на дадените разпореждания в указаните срокове, както и аргументи за незаконосъобразност на същите, доколкото протоколът е следвало да се изпрати по местоседалището на ДА „ДРВВЗ”, гр.София. Въпросният протокол е оспорен от ДА”ДРВВЗ”, гр.София едновременно по административен ред – пред ръководителя на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр.Шумен, в качеството му на горестоящ административен орган, и по съдебен ред – пред Административен съд-гр.Шумен, досежно обективираните в протокола разпореждания по точки 1, 2 и 3. В тази връзка с молба Изх.№ ПО-02-801/02.06.2011г. оспорващият е заявил, че желае съдът да се произнесе по жалбата срещу атакувания протокол, без да е изчерпана възможността за оспорване на същия по административен ред.

В проведеното съдебно заседание оспорващият, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. М., поддържа жалбата досежно разпорежданията по т.1, 2 и 3 от атакувания протокол, като заявява, че ДА”ДРВВЗ” не е в състояние да ги изпълни в указаните срокове. Поддържа заявлението за произнасяне на съда без изчерпване на реда за оспорване по административен ред. По изложените съображения моли съда да се произнесе с решение, с което да отмени разпорежданията по т.1, 2 и 3 от оспорвания протокол.

Ответниците по жалбата - Инструктор „ДПК и ПД” при РС „ПБЗН” гр. Шумен - инспектор Й. М. П. и Инструктор „ДПК и ПД” при РС „ПБЗН” гр. Шумен - инспектор Л. З. Л., оспорват жалбата, като неоснователна.

В срока за решаване на делото, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, Шуменският административен съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 30.03.2011г. инспектор Й. М. П. и инспектор Л. З. Л. - служители на РС”ПБЗН”-гр.Шумен, извършили планова комплексна проверка в Зърнобаза, стопанисвана от ТД”Държавен резерв”, гр.Варна, намираща се в гр.Шумен, кв.Индустриален. В рамките на същата били проверени организацията на пожарната и аварийна безопасност на обекта, условията за евакуация и успешно пожарогасене, противопожарните инсталации за известяване и гасене на пожари, състоянието на строителните конструкции и елементи, вътрешната планировка, генералния план на територията на обекта, състоянието на електрическите, отоплителните и вентилационните инсталации. При проверката било установено, че обектът е в основен ремонт и реконструкция, изразяващи се в изграждане на нови сгради и основен ремонт на складовите площи, при осъществяване на които не са спазени всички правила за пожарна безопасност. В тази връзка и на основание чл.91, ал.1, т.3 от ЗМВР контролните органи издали четири разпореждания, както следва:

1. Обектът да се преоборудва с уреди за пожарогасене съгласно Наредба № Із 1971, приложение № 2 към чл.3, ал.2;

2. Да се предостави одобрена проектна документация за реконструкция и ремонт на съществуващите сгради и съоръжения и изграждането на нови съгласно чл.39 от Наредба І-209 за ПАБ на обекти в експлоатация;

3. Да се обозначат местата на ПП уреди, ВПК и ПХ съгласно Наредба І-209 за ПАБ на обекти в експлоатация, чл.25, ал.2 и Наредба № РД-07/08 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

4. Да се актуализира досието по ПАБ в обекта.

Въпросните разпореждания били обективирани в Протокол № 336/30.03.2011г., като в същия бил указан и срок за изпълнението им - до 16.05.2011г.

Видно от приложеното известие за доставяне, протоколът е връчен срещу обратна разписка на директора на ТД”Държавен резерв”, гр.Варна, на 05.04.2011г. Същият е оспорен пред Административен съд – гр.Шумен - с жалба Изх.№ ПО-05-568/13.04.2011г. – досежно обективираните в него разпореждания по точки 1, 2 и 3.

Шуменският административен съд, като съобрази фактите и събраните доказателства, оспореният акт и доводите на страните, намира жалбата за процесуално недопустима, поради следните съображения:

Съгласно чл.91б, ал.1, т.1 ЗМВР, на каквото основание е извършена и проверката, приключила с констатации, отразени в процесния Протокол, при упражняване на държавен противопожарен контрол органите по пожарна безопасност и защита на населението извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти. Видно от самите разпореждания е, че те са издадени на основание чл.91б, ал.1, т.3 ЗМВР, който регламентира, че при упражняване на държавен противопожарен контрол органите по пожарна безопасност издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност на държавни органи, организации, юридически лица и граждани. Разпорежданията съдържат предписания за изпълнение на строежа, така че той да съответства на правилата за пожарна безопасност и за експлоатацията му да е възможно издаването на сертификат за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност. Съгласно чл.91б, ал.3 от ЗМВР, на съдебен контрол за законосъобразност подлежи именно отказът за издаването на сертификат или отказът за издаване на разрешение за извършване на пожароопасна дейност, посочени изрично по т.10 и т.13 на чл.91б, ал.1 от ЗМВР, а не предписанията на компетентните органи, давани в хода на производството и при упражняване на държавен противопожарен контрол. В този смисъл в приложимия специален закон не е предвидена възможност за оспорване по съдебен ред на разпорежданията, давани във връзка с резултати от комплексна проверка, извършена по реда на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗМВР и приключила по чл.91б, ал.1 т.3 ЗМВР.

Този извод следва от разпоредбата на чл.91б, ал.3 от ЗМВР, която, след изброяване на правомощията на органите за пожарна безопасност и защита на населението, изрично посочва, че на оспорване по реда на АПК подлежат само отказите за издаване на сертификат и разрешение по чл.91б, ал.1, т. 10 и 13 от ЗМВР. По аргумент за противното следва, че специалният закон е изключил от съдебен контрол по АПК всички останали актове по ал. 1, с изключение на изрично посочените в ал. 3, както и заповедите за прилагане на мерки за административна принуда по ал.1, т.4, чието оспорване също е предвидено изрично в разпоредбата на чл.269 от ЗМВР.

В случая не намира приложение и разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗМВР, съгласно която разпорежданията на полицейските органи, издадени в писмена форма, подлежат на обжалване по реда на АПК. Доколкото органите за пожарна безопасност и защита на населението не са включени в кръга на полицейските органи, изчерпателно изброени в чл.53, ал.2 от ЗМВР, техните писмени разпореждания не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност по реда на цитирания законов текст.

Изложените съображения обосновават извода, че настоящата жалба е подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, поради което е процесуално недопустима и съгласно чл.159, т.1 от АПК следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

С определение, постановено в съдебно заседание на 30.06.2011г., съдът е обявил съдебното дирене по делото за приключено и е дал ход по същество. Това определение, с оглед констатираната по-горе недопустимост на оспорването, подлежи на отмяна по реда на чл. 253 от ГПК, приложим по силата на чл.144 от АПК.

Що се касае до доводите на оспорващия, че не може да изпълни дадените разпореждания в указаните срокове за изпълнение, следва да се отбележи, че същият може да поиска тяхното удължаване, каквато възможност е предвидена, видно от Дневник за отчитане изпълнението на предписаните мероприятия в РСПБЗН, ОСПБЗН и СДПБЗН, представляващ Приложение № 4 към Наредба № Iз-489 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и чл.159, т.1 от АПК, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 30.06.2011г. за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество по АД № 122/2011г. по описа на ШАС.

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, гр.София, срещу Протокол с рег.№ 336/30.03.2011г., издаден от инспектор Й. М. П. и инспектор Л. З. Л. – инструктори „ДПК и ПД” при Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр.Шумен, в обжалваната му част досежно дадените на основание чл.91б, ал.1,т.3 от ЗМВР разпореждания по точки 1, 2 и 3.

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 122/2011г. на Административен съд – гр.Шумен.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 – дневен срок от връчването му.

Препис от същото да се изпрати на ДА”ДР и ВВЗ”, гр.София – чрез процесуалния й представител юрисконсулт Д.М. и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр.Шумен. 

Административен съдия:/п/

Забележка: Определението е влязло в законна сила на 16.08.2011 г. като необжалвано.

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3018228