Административен съд – гр. Шумен бе домакин на регионално обучение, посветено на „Приложението на Закон за подпомагане на земеделските производители и Закон за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове“.

    На 23 и 24.03.2017г. в Административен съд – гр. Шумен се проведе семинар по „Приложението на Закон за подпомагане на земеделските производители и Закон за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове“, организиран по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    Лектори на обучението бяха съдия Таня Куцарова и съдия Соня Янкулова от Върховния административен съд на Република България, които поставиха на вниманието на присъстващите актуални въпроси, свързани с приложението на Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участие в семинара взеха административни съдии от съдилищата в гр. Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Варна и Шумен.

    Присъстващите изразиха задоволство от проведения семинар и от застъпените в него теми, като се обединиха около становището, че подобни обучения са изключително полезни и позволяват преодоляването на различията при разрешаването на повдигнатите правни спорове в материята на подпомагането на земеделските производители.