П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 град Шумен, 29.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив.В.

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 Административно дело85 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 Жалбоподателят, „Пътища“ АД, гр. Шумен - редовно призован, за него се явява адв..Д. от АК- В.Търново, редовно упълномощена от днес.

 Ответникът, Директор на РИОСВ гр. Шумен - редовно призован, не се явява, за него се явява гл. юриск. Г.,  редовно упълномощена.

 Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

 Юриск. Г. - Моля да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Докладва депозираната жалба: Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във вр. с чл. 71 ал.4 т.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ образувано по жалба на „Пътища“АД- гр.Шумен, с изпълнителен директор Г.Г.срещу Решение № 15-ДО-322-00/26.02.2021г. на Директора на РИОСВ град Шумен, с което е постановен отказ за издаване на разрешение за дейности с отпадъците по подадено заявление от жалбоподателя.

 Съд констатира, че с молби от 29.03.2021г. и от 28.04.2021г. от ответната страна се представят допълнителни документи по административната преписка

 Адв.Д. - Поддържаме жалбата. Моля да се приемат представените по делото доказателства.

 Юриск. Г.  – Оспорваме жалбата. Да се  приемат представените по делото писмени доказателства.

 Съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 Приема и прилага като доказателства по делото представените от страните писмени такива, както следва:

 -Представените с жалбата писмени доказателства под опис от т.2 до т.5.

 -Представените от ответната страна с писмо рег.№ДА-01-887 от 18.03.2021г. писмени доказателства под опис от 1 до 7 вкл., съставляващи административната преписка по обжалвания административен акт;

 -Представените от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-1035/29.03.2021г. писмени доказателства под опис от 1 до 5 вкл.    

 -Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-1366/28.04.2021г. под опис от 1 до 3 вкл.    

 Доказателствената тежест между страните е разпределена с определение на съда от 19.03.2021г., а именно:

 Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на решението.

 Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие обосноваващото го материално правно основание.

 Адв. Д. – Няма да соча други доказателства, моля да приеме  списък на разноските.

 Съдът приема и прилага списък на разноските от оспорващия по чл. 80 от ГПК. 

 Юриск. Г. – Няма да соча други доказателства.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Д. – Моля за отмените Решение № 15-ДО-322-00 от 26.02.2021г. на Директора на РИОСВ – Шумен, поради постановяването му  при неспазване на установената форма, при съществени нарушения на административно производствените правила и в противоречие с материално правните разпоредби. Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки,  предвид фактическата и правна сложност на делото. Искам само да изтъкна нещо във връзка с представените писмени доказателства вчера от ответната страна. В депозираната пред Вас жалба твърдя и смятам, че обосновавам нарушения на административно производствените правила, както и нарушения на чл. 8 и чл. 13 от АПК, които задължават административните органи да следват еднаква практика, когато издават административни актове в своята оперативна самостоятелност. За нарушения и на чл. 35 от АПК говори представеното от ответната страна вчера решение от 2016г., което е издадено от РИОСВ Шумен на доверителя ми, с което отново му е отказано  издаване на разрешителен документ по чл. 67. От текста на това решение е видно, че на доверителят ми преди 5 години е предоставена възможността по чл. 69, ал. 10, и ал. 11 от ЗУО, която дава възможност на административния орган веднъж, констатирайки несъответствие на подаденото до него заявление или на приложената  към него документация, с писмо да изиска или да укаже на заявителя отстраняване на констатираните нередности или нередовности. В процесния случай, при издаване на процесното решение от 26.02.2021г., директорът на РИОСВ не се е позовал в хода на процедурата на тази процедурна възможност, която ако беше спазена, можеше административният орган да не издаде документ с обжалваното съдържание. Видно от процесното решение никъде не е обосновано защо не е дадена тази процедурна възможност на доверителя ми. Моля, на основание всички мотиви изложени в жалбата, да отмените процесното решение на директора на РИОСВ Шумен, като присъдите на доверителя ми всички направени по делото разноски в пълен размер. Моля за решение в този смисъл.

 Юриск. Г. – Аз също ще помоля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки. Само ще кажа, че считам жалбата за неоснователна. Не считам, че са налице  визираните нарушения на закона, които да обосноват незаконосъобразност на издаденото решение. Възразявам също така против твърденията, че липсвали фактически и правни основания при издаване на процесното решение, тъй като същите са изброени в цели пет точки в постановения отказ. Административният акт е издаден от компетентен орган по смисъла на чл. 67 от ЗУО, а именно от директора на РИОСВ Шумен, с което е упражнил предоставените му правомощия по смисъл на чл. 71, ал.4, т. 1 от ЗУО. Спазени са законовите изисквания при издаване на административния акт, формата, както и процедурата, съгласно чл.59, ал.2 от АПК. Посочено е и материалноправното основание, на което е издаден административният акт. При така депозираното заявление и придружаващата документация са установени несъответствия с нормативните изисквания, които са посочени, така че считам, че решението е правилно издадено и постановено. Един от мотивите в жалбата е, че жалбоподателят едва ли не не е наясно и не е запознат с това, че проектът за рекултивация следва да е съгласуван с министъра на околната среда и водите. Именно затова е приложено решението от 2016г., с което отново е отказано на „Пътища“ АД, поради други мотиви – първо е даден допълнителен срок, след това са налице и други мотиви, но е видно, че тогава с това решение дружеството е било запознато, че трябва да се представи такъв проект съгласуван от министъра, както и го е сторило. Така, че не считам, че е основателно твърдението, че жалбоподателят не е запознат с това законово изискване. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите процесното решение.  Моля за срок за писмени бележки. Правя възражение за прекомерност на така претендираното адвокатското възнаграждение.   

 Съдът дава възможност на страните в 7 дневен срок от днес да представят писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения   срок.

 Заседанието приключи в 11:10  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                      Административен съдия:

 

                                                                                                   Секретар: