П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 29.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив.В.

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 Административно дело93 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 Жалбоподателят, „А.“ ЕООД, *** - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Началник отдел „Оперативни дейности“- Варна, ГД „Фискален контрол“ при ЦУ НАП-Варна - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

 Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-1374/28.04.2021г. по ел. поща е депозирано становище от жалбоподателя, в което моли да бъде даден ход на делото. Заявява, че няма да представя писмени доказателства и излага доводи по същество. Представеното становище е без електронен подпис и същото представлява ксерокопие, включително и положения подпис.

 С рег.№ДА-01-1227/15.04.2021г. по делото е депозирано писмено становище от ответната страна, в което се моли да бъде даден ход на делото, оспорва се жалбата и моли да бъде потвърден административния акт. Към писменото становище е приложено пълномощно на главен юриск.В.М.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Докладва депозираната жалба: Съдебното производство е образувано по реда на чл.186, ал.4 от ЗДДС, вр. чл. 145 и следващите от АПК по жалба на „А.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.А. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 55- ФК/05.03.2021г. на началник отдел „Оперативни дейности“- Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на търговеца е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект - магазин „Щил“, находящ се в гр.Търговище и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни, на основание чл.186, ал.1 т.1 б. „а“ от ЗДДС и чл.187 ал.1 от ЗДДС.

 Съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 Приема и прилага като доказателства по делото представените от страните писмени такива, както следва:

 -Приложената към жалбата Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 55- ФК/05.03.2021г., ведно с разписка за връчване;

 -Представените от ответната страна с писмо рег.№ДА-01-950 от 23.03.2021г. писмени доказателства под опис от 1 до 6 вкл., съставляващи административната преписка по обжалвания административен акт.    

 Приема и прилага писмено становище от процесуалния представител на ответника рег.№ДА-01-1227/15.04.2021г. и писмено становище от жалбоподателя рег.№ДА-01-1374/28.04.2021г.

 Доказателствената тежест между страните е разпределена с определение на съда от 24.03.2021г., а именно:

 Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения и факти, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт.

 Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже по безспорен начин фактите и обстоятелствата, които законът е предвидил, за да бъде наложена процесната административна принуда, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, както и при наличие на посочените в него материално правни основания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения   срок.

 Заседанието приключи в 10:35  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Административен съдия:

 

 

                                                                                       Секретар: