П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 29.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив.В.

 Прокурор: Яна Николова при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 Административно дело78 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 Ищцата, С.С.М.,*** - редовно  призована, не се явява лично, за нея се явява адв.В. от ШАК, редовно упълномощена. 

 Ответникът, Министерство на образованието и науката - гр. София - редовно призован, не изпраща представител.

 За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно призована, се явява прокурор Николова.

 Вещото лице Д.К.Д. – редовно призовано, се явява.

 Адв.В. - Да се даде ход на делото.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че е депозирана молба от ответната страна, в която същата сочи, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, поради ангажираност. Моли да бъде даден ход на делото. Оспорва изцяло претендираното обезщетение по размер, съобразно депозираната молба за изменение на иска. Моли да не се приема заключението на вещото лице, тъй като същото било неправилно и некомпетентно. 

 Адв.В. - Не възразявам да се приемат представените доказателства.  

 Прокурорът - Моля да се приемат представените доказателства.

 Съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 Приема и прилага към делото писмо рег.№ДА-01-1218/14.04.2021г. от ТД на НАП Варна, офис Шумен; писмо рег.№ДА-01-1164/09.04.2021г. от ТП на НОИ гр. Шумен; молба от ищеца рег.№ДА-01-1283/21.04.2021г.; становище от ответника рег.№ДА-01-1318/26.04.2021г. и молба от ответната страна рег.№ДА-01-1349/27.04.2021г.

 Адв.В. - Поддържам молбата за изменение на иска.

 Прокурорът - Считам молбата за изменение на иска за процесуално допустима и основателна.  

 След като  съобрази  така  депозираната молба от процесуалния представител на ищеца от 21.04.2021г.,  съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 На основание чл.214 от ГПК допуска изменение на исковата претенция чрез увеличение на иска, като същият да се счита предявен за сумата от 14 400.00 лв.

 Съдът пристъпва към изслушване заключението по назначената съдебно -счетоводна експертиза.

 Снема самоличността на вещото лице както следва:

 Д.К.Д. - 53 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  

 Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 Вещото лице Д. Д. -  Поддържам даденото заключение. За да изчисля размера на обезщетението съм използвам длъжностното разписание на РУО от първи януари, което е актуално към датата на  през месец февруари. Няма на какво друго да се стъпи, за да се вземе размерът, защото досега изпълняващата длъжност Началник на РУО до месец януари е получавала само доплащане за заеманата длъжност. За месец февруари има два фиша. Само това беше начинът, за да определя заплатата към този момент. Разликата в размера на възнаграждението при последваща заповед, с която ищцата е назначена отново на работа се дължи на това, че тя е назначена със същата заплата, каквато е била преди да я уволнят дисциплинарно, не е съобразена с новото щатно разписание, което е в сила от 01.01.2021г. Там изрично е упомената заплатата от 2 400.00 при  диапазон от Приложение №1 от Наредбата. Би следвало възнаграждението да е 2 400.00 лв. Възнаграждението от 1 926.00 лв. е възнаграждението, което е получавала към момента на уволнението.    

 Адв.В. -  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.  

 Прокурорът - Нямам въпроси към експерта. Да се приеме експертизата.  

 Съдът намира депозираното заключение за обективно и компетентно дадено, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 Приема и прилага съдебно-счетоводна експертиза, като обективно и компетентно дадена.

 Да се изплати възнаграждение на вещото лице, съобразно внесения депозит в размер на 80.00 лв.

 Адв.В. - Нямам други искания. Представям списък на разноските. 

 Прокурорът - Нямам други доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв.В. - Моля да уважите иска на доверителката ми, така както е предявен в размер на 14 400.00 лв. Във връзка със заплатата от 1926.00 лв. и заплатата от 2 400.00 лв.,  която е установило вещото лице, че е действаща към 22.02.2021г. Заповедта, на която се позовава ответникът не е заповед за назначаване, тя е заповед, която има вътрешноведомствен характер, защото възстановяването на длъжност става единствено и само въз основа на влязло в сила решение, с което се отменя заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Именно това решение има конститутивно действие, тази заповед,  на която се позовава в писмените си бележки ответната страна има само вътрешноведомствен характер и тя няма как да има конститутивно действие. Фактически, след отмяната на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение,  на ищцата се възстановяват същите служебни правоотношения, при същите условия, при които е било прекратено. Именно поради това, възнаграждението, посочено в тази заповед, която няма никаква правна стойност, а има вътрешноведомствен, уведомителен  характер е в този размер. Единственият  начин,  за да се удовлетвори изискването на чл. 104, ал.1 от ЗДСл, който изисква обезщетението да се определя въз основа на основната заплата към момента на обявяване на заповедта за незаконосъобразна е точно този начин, по който е подходило и вещото лице. Това е длъжностното разписание, което е изготвено от МОН. Само там може да се види какъв е размерът към датата 22.02.2021г. Представям писмена защита по делото и списък на разноските.    

 Съдът прилага към материалите по делото, представената от процесуалния представител на ищцата писмена защита и списък на разноските. 

 Прокурорът - Считам исковата претенция за основателна, почиваща на закона и считам, че същата следва да бъде уважена в размера, определен с назначената съдебно-счетоводна експертиза по делото.   

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в 10:15  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                   Административен съдия:

 

 

                                      Секретар: